top of page

כגרעין תורני חשוב לנו ללמוד תורה יחד באופן ציבורי יחד. 
לבד מהעובדה שמדובר באחת המצוות החשובות ביותר, הרי שהלימוד המשותף גם מגבש את החבורה סביב ערכי הנצח. 
במשך השנים ידע בית המדרש של הגרעין עליות ומורדות, היו תקופות בהם מדובר היה בעצם ב'חברותא' אחת והיו תקופות בהם בית המדרש היה שוקק חיים ונערכו התוועדויות ושיעורים משותפים, הרבה מזה תלוי בכל אחד ואחד מאתנו. 
הלימוד נערך מתוך שמחה וקירוב לבבות, סביב כיבוד ושתיה קלה, שמוסיפים לאוירה הטובה. 
במשך השנים למדנו גמרא, הלכה, חסידות, ועוד. מדי פעם אף זכינו לרבנים אורחים. 
נקווה שנתעלה עוד ועוד בכמות ובאיכות ונזכה להוסיף תורה ויראת שמים, וגם להתגבש סביב תורתנו הקדושה.  

bottom of page